przy_kominku2

Jak uratować związek?

Biorę udział w konkursie pt. „Jak uratować związek?” Blog.pl i Wydawnictwa Znak Literanova www.jak-uratowac-zwiazek.blog.pl Zanim zadamy sobie pytanie: jak uratować związek? Należy dokładnie zastanowić się, czy jest jeszcze co ratować? Jeśli wciąż patrząc na siebie widzimy siebie jako staruszków spacerujących o zachodzie słońca wzdłuż plaży lub w dwóch bujanych fotelach…

co sie wydarzylo w madison county

Na co zgodzi się kobieta w imię miłości?

„Kochać to nie znaczy być szczęśli­wym 24 godzi­ny na dobę. Cza­sami znaczy to także cier­pieć, na­wet mo­men­ta­mi bar­dzo ciężko. Wszys­tko to ma jed­nak głębo­ki sens – po­dob­nie jak poród ko­biety, który jest bo­les­ny, ale który równocześnie przy­nosi życie. Trze­ba bo­wiem pa­miętać, że cier­pienie niesie ze sobą war­tość o ty­le, o ile wie­rzy­my, że idea, z po­wodu której się męczy­my, jest ważniej­sza od nasze­go ak­tual­ne­go sa­mopoczu­cia.” Éric-Emmanuel Schmitt Kobieta w imię miłości jest…

Jak przeżyć rozstanie i nie zwariować?

To oczywiste, że im głębsze uczucie i szczersza miłość, tym większa gorycz i ból rozstania. Nie należy go jednak traktować jak koniec świata, dlatego też w oparciu o niewielkie doświadczenie i konsultacje z koleżankami  przedstawiam kilka prostych metod, które pomogą przetrwać ten ciężki dla nas okres. Związek to nie tylko…